Proiect depus de Primăria Municipiului Slobozia în cadrul POCU, aprobat

Proiectul, a cărui  cerere de finanțare a fost aprobată, se află în prima etapă de implementare. Cererea de finanțare a fost depusă anul trecut, în luna noiembrie, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înfiintare GAL nou, pentru perioada de programare 2014 – 2020, Axa Prioritară 5.1., Prioritatea de Investiţii 9.
Obiectivul specific al Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) este: “Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.” (OS 5.1).
Proiectul propus de Municipiul Slobozia în cadrul POCU este ,,Sprijin pregătitor în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locala pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunităţile marginalizate din Municipiul Slobozia”.
Obiectivul general al proiectului vizează implementarea în municipiul Slobozia a noului instrument de Dezvoltare Teritorială Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.
Scopul cererii de finanțare este acela de obținere a sprijinului financiar pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL).
În implementarea proiectului se vor derula acțiuni care vor avea ca rezultat final animarea, facilitarea, selectarea, implicarea și consacrarea într-un acord de parteneriat a responsabilităților partenerilor cu privire la Strategia de Dezvoltare Locală:
– în domeniul educației – creșterea accesului și participării la educația timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;
– în domeniul ocupării – sprijin pentru accesul și/sau participarea pe piața muncii prin consiliere, orientare, formare profesională, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, subvenționarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;
– în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale); asistență socială;
– în domeniul combaterii discriminării sau segregării – campanii de informare şi conștientizare/acțiuni specifice în domeniu, inclusiv implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

ETAPE:
Etapa I – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
Pentru această etapă, POCU asigură, prin prezentul apel de proiecte, sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) prin abordarea DLRC, respectiv pentru:
– constituirea GAL-ului sau activarea/ adaptarea GAL-ului existent la cerințele DLRC pentru perioada 2014-2020.
– elaborarea studiului de referință în vederea identificării zonei/zonelor urbane marginalizate și a delimitării teritoriului vizat de SDL, precum și a analizei comunității marginalizate din teritoriu;
– derularea de activități necesare elaborării SDL, inclusiv informarea și animarea partenerilor locali;
– mobilizarea, facilitarea și consultarea comunității/ comunităților urbane marginalizate vizate de SDL;
– asigurarea costurilor legate de elaborarea SDL etc.

Etapa II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL).
Strategiile DLRC se vor depune la sediul MFE în cadrul unei sesiuni de depunere a SDL lansată de MFE. Detalii privind deschiderea sesiunii de depunere a SDL vor fi publicate pe www.fonduri-ue.ro/ POCU şi www.inforegio.ro.
În procesul de evaluare a SDL se va urmări respectarea următoarelor cerințe minime:
existența elementelor OBLIGATORII pe care trebuie să le conțină o strategie de dezvoltare locală (aspect de eligibilitate), precum și respectarea Modelului Cadru de Strategie de Dezvoltare Locală asociat acestui Ghid;
– asigurarea coerenței dintre obiectivele strategiei, planul de acțiune și lista indicativă de intervenții propuse, pe de o parte, și necesitățile de dezvoltare a zonei urbane marginalizate (ZUM) și potențialul teritoriului vizat de SDL, pe de altă parte;
– demonstrarea relevanței și capacității actorilor parteneriatului local (ex. sectorul public, privat, societate civilă, reprezentanții comunității etc.) pentru implementarea strategiei;
respectarea unui proces decizional echilibrat în cadrul GAL prin implicarea în procesul de elaborare a SDL a actorilor relevanți și a reprezentanților grupurilor țintă definite în SDL care au domiciliul/ locuiesc în teritoriul SDL (de ex. copii, tineri, persoane aparținând minorității rome, grupuri vulnerabile etc.).
Verificarea conformității administrative a SDL depuse spre evaluare va fi realizată de secretariatul CCS. Evaluarea studiului de referință aferent SDL și a Parteneriatului va fi realizată de experți independenți, iar evaluarea strategică și operațională va fi realizată de membrii CCS, în conformitate cu documentul Criteriile de evaluare și selecție – Strategii de dezvoltare locală asociat prezentului Ghid.
Detalii privind procedura de evaluare și selecție a SDL vor fi publicate pe www.fonduri-ue.ro/ POCU şi www.inforegio.ro.

Etapa III – Selectarea și implementarea proiectelor aferente SDL selectate
Procesul de evaluare și selecție a proiectelor POR/POCU aferente SDL selectate se va desfășura în doi pași:
– Efectuarea la nivelul GAL, în baza unei proceduri nediscriminatorii și transparente, a unei preselecții a propunerilor de proiecte (pe bază de fișe de proiect);
– Depunerea la AMPOR/AMPOCU a cererilor de finanțare pentru proiectele preselectate/avizate de GAL, în vederea selecției finale și aprobării finanțării acestora.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni începând cu prima zi lucrătoare următoare datei semnării contractului de finanțare, contract a cărui valoare de 221.772,77 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 216.440, 22 lei.

LIDER – MUNICIPIUL SLOBOZIA
PARTENER 1 – SC AGRAFICS COMMUNICATION SRL
PARTENER 2 – ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ (ADIS) – organizație nonguvernamentală

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.