Primăria Comunei Borănești: Anunț de licitație publică

boranestiCONSILIUL LOCAL BORĂNEŞTI, cu sediul în comuna Borănești, str. 1 decembrie 1918, Nr.139, Județul Ialomița, în conformitate cu prevederile Hotărârii de urgenţă nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006, organizează în data de 11 APRILIE 2017 , ora 11.oo, LICITAȚIA PUBLICĂ, AVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA IMOBILELOR ( TERENURI + CONSTRUCȚII) ÎN SUPRAFAȚĂ DE 355821 MP ( 35,58 HA) SITUATE ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI BORĂNEȘTI .
1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII:
– Descrierea și identificarea bunurilor care urmează sa fie concesionate:
Imobile (terenuri și construcții) în suprafață totală de 355821 mp (35,58 ha ), ce aparțin domeniului public al comunei Borănești, situate în sud-estul extravilanului comunei Borănești, învecintate între ele, având urmatoarele date de identificare :
-Suprafața totală de 271500 mp (teren curți construcții = 57306 mp, teren arabil = 15552 mp ,teren pădure = 198642 mp)
-Suprafața totală de 79125 mp (teren pădure= 79125 mp)
-Suprafața totală de 5196 mp (teren arabil = 5196 mp)
-Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii
Terenurile și constructiile ce fac obiectul concesiunii sunt destinate pentru desfășurarea de activități economice, agricole, de agrement, sportive sau producție.
Imobilele se concesionează pe o perioadă de 20 ani.

2.INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
-Un exemplar al documentației de atribuire se poate obține la sediul Consiliului local Borănești , str. 1 decembrie 1918 , Nr.139, în urma unei solicitări scrise depuse la compartimentul secretariat – relații cu publicul, costul documentației fiind de 20 lei.
-Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04 APRILIE 2017, ora 14.oo.

3.INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE
-Data limită de depunere a ofertelor : 11 APRILIE 2017 , ora 10.oo
-Adresa la care trebuie depuse ofertele : sediul concedentului – Consiliul local Boranesti, str. 1 decembrie 1918 , Nr.139, compartimentul secretariat- relații cu publicul.
-Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare ( original și copie)
-Data și locul la care este programată deschiderea ofertelor: 11 APRILIE 2017, ora 11.oo la sediul concedentului – Consiliul Local Borănești, str. 1 decembrie 1918 , Nr.139, comuna Borănești, județul Ialomița- compartimentul secretariat- relații cu publicul.

-Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomiţa Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod poştal: 920030, judeţul Ialomiţa, telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), fax: 0243 232 266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, infopubil@just.ro.
Ofertanții interesați pot obține informații suplimentare de la sediul Consiliul Local Borănești, str. 1 decembrie 1918 , Nr.139, compartimentul secretariat –relații cu publicul sau la tel:0371152664 / 0371152665, fax:0372873056/0343595540, email:primaria_boranesti@yahoo.com, persoana de contact –Radu Teodor Liviu –secretar tel:0727745306.

PRIMAR-NAE ADRIAN

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.