Primăria Balaciu: Examen pentru promovarea în grad a funcționarilor publici de execuție

Prin prezenta se aduce la cunoștinţă publică că în data de 24.07.2017 ora 10,00, la sediul Primăriei Balaciu va avea loc examenul pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Cererile pentru înscrierea la examen,vor fi depuse până la data de 12.07.2017 la secretarul comisiei de examen.
Condiţii de participare:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Pentru sustinerea examenului se stabileste următoarea bibliografie:

I. BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior, compartimentul STARE CIVILA, REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL, PETITII, ARHIVĂ
1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.119/1996 – privind actele de stare civilă, actualizată.
5. Metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
6. H.G. nr.495/1997 privind conţinutul,eliberarea şi actualizarea livretului de familie.
7. O.G. nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,actualizată
8. Legea nr.16/1994 – a Arhivelor nationale,actualizată
9. HG nr.123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
10. Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
11. HG nr.1723/2004 – privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul cu modificările şi completările ulterioare

II. BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior, compartimentul IMPOZITE,TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI
1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.227/2015 – Noul cod fiscal.titlul IX – impozite şi taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.207/2015 – privind Codul de procedura fiscală,cu modificările şi completările ulterioare.
6. HG nr.1/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr.227/2015, cu modificările ulterioare.
7. Legea nr.22/1969 – privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
8. Decretul nr.209/1976 – pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste

III. BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în grad superior,compartimentul ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici(r2),cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. Legea nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, modificata si completata;
5. H.G. nr.50/2011 – normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 modificata si completata
6. Legea nr.277/2010 – privind alocatia pentru sustinerea familiei ,modificată şi completata;
7. HG nr.38/2011 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010, modificată şi completata;
8. OUG nr.70/2011 – privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece;
9. HG nr.920/2011 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.70/2011,
10. Legea nr.61/1993 – privind alocatia de stat pentru copii, actualizata.
11. Legea nr.448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare.

Notă: la toate actele normative de mai sus, vor fi avute în vedere actualizările intervenite până la data
concursului. Asfel, candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările,modificările si completările ulterioare ale acestora.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.