Primăria Municipiului Fetești: Anunț licitație publică

U.A.T.Municipiul Fetești cu sediul în Municipiul Fetești, Str.Călărași, Nr. 595, Bl.CF3, Sc. A, Et. II-IV, Județul Ialomița, cod poștal 925150, în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 185/28.11.2018, organizează în data de 03.04.2019 ora 11:00 licitație publică în vederea închirierii a 9 (nouă) spații comerciale, din Hala Piața Agroalimentară Fetești –Gară, Parter, Str. Ardealului din Municipiul Fetești.

Durata închirierii:
Închirierea se face pe perioadă de maxim 10 (zece) ani, prețul minim de pornire a licitației este de 19,16 lei/mp/lună pentru comerț, conform H.C.L.nr. 17 din 27.02.2019 (H.C.L. nr.18 privind taxele locale și a chiriilor, se revocă).
Calendarul licitației
-până la data de 02.04.2019 orele 12:00 se vor depune documentele de capabilitate de către ofertanți;
Documentele de capabilitate necesare pentru participarea la licitație sunt:
Pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate:
a) copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” a certificatului unic de înregistrare la Registrul Comerțului;
b) copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” a Actului constitutiv;
c) copie BI/CI ale reprezentanților legali ai ofertantului;
d) copie lizibilă cu mențiunea ”conform cu originalul” a ultimului bilanț contabil;
e) Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe, originale sau copii legalizate;
f) Certificat constatator pentru licitație, emis cu 30 de zile înainte de data licitației de către Oficiul Registrului Comerțului, original sau copie legalizată;
g) declarația pe proprie răspundere că în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani;
h) declarația pe proprie răspundere că nu este în stare de lichidare voluntară, reorganizare judiciară sau faliment;
i) împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului;
Pentru persoane fizice:
a) copie de pe actul de identitate, număr de telefon;
b) Certificat fiscal eliberat de Direcția Finanțelor Publice și Certificat fiscal eliberat de Primărie-Serviciul Impozite și Taxe;
c) cazier judiciar.
Documentele de capabilitate vor fi obligatoriu însoțite de:
1) declarație de participare la licitație;
2) taxa de participare participare 100 lei;
3) caiet de sarcini 100 lei;
4) garanția de participare la licitație de 100lei ;

Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Fetești în plic închis și sigilat, netransparent, pe care se va specifica: Oferta ”Licitație spațiu comercial pentru comerț’’ și va conține toate documentele prevăzute și se vor înregistra în ordinea primirii lor în registrul de intrări-ieșiri al Primăriei, precizându-se data, ora și minutul depunerii.
Criteriul de selecție al ofertelor este ”prețul cel mai mare oferit”.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.