Hotărâri emise de Consiliul Local Slobozia

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru
Trimestrul IV al anului 2016

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2016,
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian – Nicolae;
Referatul de specialitate al Serviciului Execuție Bugetară, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 82312/2016;
Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
Prevederile art. 49 alin. 12 și 13, ale art. 73 alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, coroborat cu alin. 4 lit. a, respectiv art. 45 alin. 2 lit. a, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Municipiului Slobozia aferent trimestrului IV al anului 2016, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro, precum și prin publicare în mass media locală.
Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Execuție Bugetară, în vederea aducerii la îndeplinire.

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2016

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2016,
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
Referatul de specialitate al Serviciului Execuție Bugetară, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 82313/2016;
Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
Prevederile art. 5 alin. 4, art. 19 alin. 2, art. 41, art. 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, coroborat cu alin. 4 lit. a, respectiv art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2016, urmând a fi atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, în sumă de 118.046.736 lei, conform Anexelor 1 și 2.
Art. 2. – Anexele 1și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor Municipiului Slobozia prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul propriu al instituţiei ,,www.sloboziail.ro“ şi prin publicare în mass media-locală.
Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Execuție Bugetară, în vederea aducerii la îndeplinire.

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale, pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19 decembrie 2016,
        Având în vedere:
Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, ale Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, ale art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, ale art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, ale art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 39/2002, ale art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002, respective ale Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015,
Hotărârea Consiliului Local nr. 158/14.08.2006 prin care se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale pe teritoriul municipiului Slobozia,
Hotărârea Consiliului Local nr. 41/27.02.2014 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Slobozia,
Planul urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132/20.11.2008,
Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea zonelor la nivelul Municipiului Slobozia, respectiv pe fiecare dintre localitățile de rangul II – municipii de importanță interjudeteană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități,
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul Municipiului Slobozia este următoarea: c) rangul II – municipii de importanță interjudeteană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități,
luând act de:
referatul de aprobare (expunerea de motive) al primarului Municipiului Slobozia, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 73813 din 21 octombrie 2016,
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, înregistrat sub nr. 69814 din 3 octombrie 2016,
raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia, respectiv Comisia Economico-Financiară
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 74172/25.10.2016 în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul:
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.sloboziail.ro,
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:  

Art. 1. – (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2017, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Muni, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – (1) Cota de impozitare prevăzută la art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 0,08% din valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale aparținând persoanelor fizice, valoare ce se va ajusta în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea cu coeficientul de corecţie corespunzător, care va fi:
pentru zona A  – 2,40
pentru zona B – 2,30
pentru zona C –  2,20
pentru zona D – 2,10
(2) În conformitate cu prevederilor art. 457 alin. (8), valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
(3) Impozitul pe clădiri nerezidențiale aparținând persoanelor fizice prevazută la art. 458 alin. 1, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(4) Impozitul pe clădiri nerezidențiale aparținând persoanelor fizice utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevazută la art. 458 alin. 4, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(5) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform punctului d), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
(6) În cazul cladirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează, conform art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin insumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
(7) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.
(8) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii.
(9) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(10) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
(12)  Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, prevăzută la art. 477 alin. 4, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se calculează prin aplicarea unei cote de 3% din valoarea totală a serviciilor de reclamă și publicitate prestate în baza unui contract sau a unei altfel de înțelegere încheiată între părti. Taxa se va achita lunar, până la data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii.
(13) Impozitul pe spectacole prevăzut la art. 481, alin.1, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se calculează prin aplicarea unei cote de impozit la suma încasată din vanzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, după cum urmează:
2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională.
5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la alin. 13 lit. a.
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.
(14) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, prevăzută la art. 475 alin. 3, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, datorată de către persoanele a caror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563- Baruri și alte activități de servire a bauturilor și grupa 932 – Alte activități recreative și distractive, se calculează în funcție de suprafața aferentă activităților, conform Anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
(15) Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizației este anuală și se achită integral, anticipat eliberării acesteia, până la 31 decembrie pentru anul următor, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost suspendată sau anulată, după caz.
(16) În cazul pierderii autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice, titularul său are obligaţia să publice pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dovada publicării se depune la cererea pentru eliberarea noii autorizaţii de funcţionare.
Art. 3. –  (1) Bonificația, prevăzută la art. 462 alin. 2, art. 467 alin. 2 și art. 472 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește pentru contribuabilii persoane fizice care achită cu anticipație până la 31.03.2017 după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădire la 10%;
b) în cazul impozitului pe teren la 10%;
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%;
(2) Bonificația, prevăzută la art. 462 alin. 2, art. 467 alin. 2 și art. 472 alin. 2, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane juridice care achită cu anticipație până la 31.03.2017 după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădire la 5%;
b) în cazul impozitului pe teren la 5%;
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 5%;
Art. 4. – (1) În conformitate cu prevederile art. 462 alin. 3, art. 467 alin. 3, art. 472 alin. 3 și art. 478 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport și taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate, datorat de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei, inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.
(2) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijlocul de transport, conform art. 462 alin.1, art. 467 alin.1, art. 472 alin.1 și art. 478 alin. 4, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se platesc anual, în doua rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv.
(3) Taxa pe clădiri și taxa pe teren, stabilite conform art. 462 alin. 5 și art. 467 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se plătesc lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.
Art. 5. – (1) În conformitate cu prevederile art. 470 alin. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe mijloacele de transport hibride se reduce cu 50%, reducerea aplicându-se începand cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cerere însoțită de documentele justificative.
(2) În conformitate cu prevederile art. 489 alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se va majora cu 500%, incepand cu al treilea an.
(3) În conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, impozitul pe clădiri și impozitul pe terenul aferent se va majora cu 500%.
(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
Art. 6. – În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal se acordă următoarele reduceri sau scutiri de taxe locale după cum urmează:
(1) În conformitate cu prevederile art. 456 alin. 2 se acordă scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru urmatoarele clădiri:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale. În susținerea cererii prin care se solicită acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri se vor depune o declarație pe proprie răspundere că nu desfășoară activități economice în clădirile clasate, potrivit legii, ca monumente istorice, precum și dovada că imobilul este înscris în Lista Națională a Monumentelor Istorice
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. În susținerea cererii prin care se solicită acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădire se vor depune: cerere, statutul organizației neguvernamentale sau a intreprinderii sociale, acreditare ca furnizori de servicii sociale, o declarație pe propria răspundere că imobilul este utilizat pentru furnizarea de servicii sociale, balanța de verificare și bilanțul contabil întocmite până la data depunerii cererii de acordare a scutirii.
d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. În susținerea cererii prin care se solicita acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri se vor depune statutul organizației nonprofit, o declarație pe propria răspundere că imobilul este utilizat exclusiv pentru activități fără scop patrimonial, balanța de verificare și bilanțul întocmite până la data depunerii cererii de acordare a scutirii.
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
g) clădirile restituite potrivit art. 1, alin. (5), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
j) clădirea folosită ca domiciliu persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 4);
k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social (Anexa nr. 2);
l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 3);
n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; (Anexa nr. 3);
o) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
s) Reducerea/scutirea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea insotita de documentele justificative. Scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acordă individual prin hotărâre de consiliu local.
(2) În conformitate cu prevederile art. 464 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se acorda scutire la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele terenuri:
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. 5, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
h) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4, alin. (1), din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
m) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
n) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
o) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
p) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.
s) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
(3) În conformitate cu prevederile art. 469 alin. 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se acordă scutire de la plata impozitului datorat pentru mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, scutirea operând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cerere însoțită de documentele justificative. În susținerea cererii privind acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se vor depune statutul entității din care să reiasă că are ca obiect de activitate agricultura și o declarație pe proprie raspundere că mijlocul de transport este utilizat în domeniul agricol.
(4) În conformitate cu prevederile art. 476 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă scutire de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.
e) Scutirea se acordă în baza unei cereri, depusă la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia odată cu documentaţia necesară eliberării certificatelor, avizelor şi autorizatiilor necesare pentru realizarea lucrărilor.
(5) În conformitate cu prevederile art. 485 alin. 1 se acordă scutire de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru următoarele persoane fizice și juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
(6) În conformitate cu prevederile art. 487 se acordă scutire la plata taxelor instituite conform art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, următoarelor persoane fizice și juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 7. – În conformitate cu prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilește nivelul taxelor pentru ocuparea temporară a locurilor publice, precum și taxele pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, precum și taxe pentru activități cu impact asupra mediului înconjurator, conform Anexelor nr. 1A și nr. 1B, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. – (1) În conformitate cu prevederile art. 456 alin. 2 și art. 464 alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă o reducere de 50% la plata impozitului/taxei pe clădiri și impozitului/taxei pe terenul aferent clădirii, contribuabililor proprietari de imobile, pentru care veniturile lunare pe membru de familie sunt sub salariul minim brut pe țară, sau constau în exclusivitate din ajutor de șomaj sau ajutor social.
(2) Aceste facilităţi se vor acorda conform procedurilor şi criteriilor menţionate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. – (1) Se aprobă criteriile și procedurile de acordare a reducerii de 10% de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie, potrivit art. 456 alin. 2 lit. m din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Reducerea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare.
Art. 10. – Se aprobă criteriile şi procedurile de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent, respectiv un singur singur mijloc de transport, aflate în proprietatea sau coproprietatea sa (pentru cota sa de proprietate), aparținând persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1), din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 11. – Se aprobă criteriile şi procedurile de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent și unui singur autoturism la alegere, aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 12. –  Se aprobă criteriile şi procedurile de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent acesteia și unui singur autoturism la alegere, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, conform Anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. – Se aprobă criteriile şi procedurile de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent și un singur autoturism la alegere, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 14. – (1) Se stabilesc criteriile și procedura de încadrare a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul municipiului Slobozia în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite conform Regulamentului prevăzut în Anexa nr.8, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se stabilesc criteriile și procedura de încadrare a terenurilor agricole situate în intravilanul sau in extravilanul Municipiului Slobozia în categoria terenurilor nelucrate conform Regulamentului prevăzut în Anexa nr. 8A, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Municipiului Slobozia, prin aparatul de specialitate al său.
Art. 16. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Slobozia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Slobozia și Prefectului județului Ialomița și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului, pe pagina de internet www.sloboziail.ro, precum și în mass-media locală.
(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Â R E
referitoare la modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de către S.C. Polaris M Holding S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa de îndată din data de 29 decembrie 2016,
Având în vedere:
Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian-Nicolae;
Solicitările S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. Constanţa nr. 11978/2016 și nr. 134002/2016, înregistrate la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 81364/2016 și 84521/2016;
Adresa S.C. Vivani Salubritate S.A.
Referatele de specialitate ale Serviciului de Gospodărie Comunală nr. 82213/2016, respectiv al Direcției de Impozite și Taxe Locale nr. 81993/2016;
Prevederile art. 20 alin. 2 lit. c din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. 3 lit. k, art. 43 alin 4 și 5 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, ale H.C.L. Slobozia nr. 160/2014, privind atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa cu S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. Constanţa, respectiv H.C.L. Slobozia nr. 172/2011, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Slobozia pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin. 6 lit. a pct. 14, respectiv art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. – (1) Se aprobă modificarea tarifelor percepute de către S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. Constanţa, în baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Slobozia, conform Anexei.
(2) Anexa cuprinzând tarifele modificate face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. – (1) Se aprobă încheierea unui act adițional la contractual de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Slobozia între Municipiul Slobozia și S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. Constanţa, în vederea modificării tarifelor practicate de către operator.
(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Slobozia, dl Mocioniu Adrian-Nicolae, să semneze actul adițional prevăzut la alin. 1.
Art. III. – (1) Se aprobă modificarea art. 7 alin. 1, din H.C.L. Slobozia nr. 172/2011, privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Slobozia pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate, cu modificările ulterioare, care va avea următorul conținut:
– „Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 7,00 lei/lună pentru fiecare persoană fizică în parte.”
(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Slobozia nr. 172/2011, rămân neschimbate.
Art. IV. – (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01.01.2017.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevedere locală contrară.
Art. V. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro, respectiv prin publicare în mass-media locală.
Art. VI. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului de Gospodărie Comunală, Direcției de Impozite și Taxe Locale, Serviciului Juridic și S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. Constanţa, în vederea aducerii la îndeplinire.

Anexele prezentelor hotărâri pot fi studiate pe site-ul www.sloboziail.ro la secțiunea „Hotărâri ale Consiliului local”.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.