HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Miloșești

Consiliul local Miloşeşti, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :
– prevederile Legii 273/2006 , privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.58 alin. (1), lit.c);
– prevederile O.M.F.P.3809/18/12.2018 punctul 10.5.2 lit.d).
Examinând :
– referatul inspectorului contabil , nr.61/07.01.2019 ;
– expunerea de motive a primarului , nr. 62/07.01.2019
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială , buget finanțe, administrarea domeniului public și privat , amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, comerţ ;
– raportul comisiei pentru învătământ, sănătate și familie, activităti social – culturale, culte, muncă şi protectie socială, protectie copii, tineret şi sport;
– raportul comisiei juridice, pentru protecţia mediului si turism , apărarea ordinii si liniştii publice;
În temeiul 35 alin. 1,art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările si completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă utilizarea definitivă a excedentului bugetului local al comunei Miloșești , existent la data de 31.12.2017 , pe sursa E,în cuantum de 902,22 lei, pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la data de 31.12.2018.
Art.2. Primarul localitatii si inspectorul contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Preşedinte de sedinţă ,
Consilier local Aldea Gigi
Contrasemneaza , Secretar
Nicula Silviu-Dragoș

Nr.1
Adoptată la Miloşeşti
Astăzi 08.01.2019

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.