Gheorghe Tinel: Măsurile economice și sociale adoptate de Guvernul României în contextul crizei provocate de COVID-19

Întregul pachet de măsuri de sprijin pentru angajații și companiile afectate de pandemia COVID:
19 beneficiază de o alocare bugetară de 30 de miliarde de lei și impactul economic este estimat la aproximativ 100 de miliarde de lei. Sursele de finanțare sunt bugetul național și fondurile europene.

În perioada martie-aprilie, statul și-a asumat următoarele angajamente de plată față de companii:
-rambursarea TVA în valoare de 9 miliarde de lei, pentru ca acești bani să ajungă cât mai repede în economie.
-plata concediilor medicale scadente (prin CNAS) în valoare de 2,7 miliarde de lei și alocarea a 200 de milioane de lei pentru carantină și izolare.
-decontarea facturilor pentru lucrări de construcții ale autorităților locale în valoare de 1,5 miliarde de lei.

 Măsuri bugetar-fiscale prevăzute de OUG nr. 29/2020 şi OUG nr. 33/2020:
Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor prin garantarea unor credite şi subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanţări (prevăzută prin art. I al OUG 29/2020).
Astfel, vor fi garantate credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru.Principalele modificări aduse vizează următoarele aspecte:
o majorarea plafonului de garantare a creditelor pentru IMM prin intermediul Fondului de garantare cu 5 miliarde de lei, acesta putând fi suplimentat cu alte 5 miliarde și se poate ajunge, dacă va fi nevoie, până la o majorare cu 15 miliarde a acestui plafon;
o subvenționarea integrală a dobânzii pentru ambele produse până la 31 martie 2021, comisionul de administrare fiind zero;
o garanția acoperă maximum90% din valoarea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru de până într-un milion de lei (maxim 500.000 lei în cazul microîntreprinderilor) și respectiv maxim 80% din valoarea creditelor/liniilor de credit pentru realizarea de investiții şi/sau finanțarea capitalului de lucru pentru creditele de peste un milionde lei (maxim 10.000.000 lei pentru un beneficiar);
o durata maximă a finanțărilor este de 10 ani pentru investiții și de 6 ani pentru capitalul de lucru (3 ani + 3 ani prelungire, cu unele condiții).
Efectul de multiplicare în economie al acestor măsuri este estimat la aproximativ 70 de miliarde de lei.
Prorogarea termenului de plată pentru impozitele pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, de la 31 martie la 30 iunie 2020, cu păstrarea bonificației stabilite de Consiliul Local (prevăzută prin art. V al OUG 29/2020).
*Amânarea la plată pentru serviciile de utilități şi chirie în cazul întreprinderilor mici și mijlocii care întâmpină dificultăți financiare (prevăzută prin art. X al OUG 29/2020)
Măsura se aplică, pe durata stării de urgenţă, pentru IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțialîn baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, după îndeplinirea unor cerințe documentare minime (obţinerea Certificatului de Situație de Urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri).
*Serviciile de utilităţi vizate sunt: electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet. Aceste IMM-uri nu datorează nici penalități stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice.
De aceste amânări la plată beneficiază și următoarele categorii profesionale a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice:
o unele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: notari, avocați, executori judecătorești, care sunt obligați să-și continue activitatea pe perioada stării de urgenţă;
o cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane;
o Federațiile Sportive Naționale și Cluburile Sportive care dețin Certificat de Identitate Sportivă.
Suspendarea popririlor și executărilor silite pentru creanțele bugetare, cu excepția celor stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală (prevăzută prin art. VII al OUG 29/2020).
Aceste măsuri fiscale se aplică pe perioada stării de urgență, la care se adaugă alte 30 de zileşi de asemenea, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale din perioada menționată. Prevederilesunt importante deoarece întârzierile la plată sau neplata în această perioadă nu vor atrage dobânzi și penalități, iar contribuabilii rămân eligibili să participe, de exemplu, la procedurile de achiziții publice și nu riscă să li se anuleze diverse autorizații.
Instituirea unei modalităţi specifice pentru contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial (prevăzută prin art. VIII al OUG 29/2020).
Prin această măsură, contribuabilii care declară și plătesc anticipat, trimestrial, impozitul pe profit, nu vor mai plăti la nivelul anului anterior, ci pot plăti la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial din anul curent. Acest mod de calcul rămâne valabil pe tot parcursul anului 2020 şi se aplică și celor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.
Acordarea de bonificaţii pentru firmele care îşi plătesc impozitele (prevăzută prin art. 1al OUG 23/2020)
Firmele plătitoare de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiazăde o bonificație de 5% (mari contribuabili) sau 10% (IMM şi microîntreprinderi). Prevederile se aplică și pentru cei care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.
Amânarea termenului pentru depunerea solicitărilor de restructurare a creanțelor bugetare până la 30 octombrie 2020, cu notificarea prealabilă a organelor fiscale până la data de 31 iulie 2020 (prevăzută prin art. VI al OUG 29/2020).
Prelungirea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul legal cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor (prevăzută prin art. XI al OUG 29/2020).
Amânarea plății ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale (prevăzută prin art. II al OUG 29/2020).
Măsura se aplică la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, fără a fi calculate dobânzi/dobânzi de întârziere (măsură aplicabilă doar împrumuturilor care nu înregistrează restanțe la plată).
Instituirea unui mecanism alternativ specific pentru aprobarea operațiunilor acordate de către Eximbank S.A. în numele și contul statului, care conduc la o expunere cumulată pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 milioane euro echivalent (prevăzut prin art. III al OUG 29/2020).
Sumele pot fi astfel acordate înainte de aprobarea de către Guvern prin Memorandum, cu obligativitatea reconstituirii fondurilor statului din sursele proprii ale Eximbank, în condițiile neaprobării în termenul stabilit.
Sprijinirea Companiei Naţionale UNIFARM SA prin acordarea, la cerere, a unui împrumut de maximum 1,15 miliarde lei, pentru achiziția de urgență de material şi echipament sanitar necesar combaterii epidemiei COVID-19 (prevăzută prin art. IV al OUG 29/2020).

 Măsuri în domeniul protecției sociale prevăzute de OUG nr. 30/2020 completată de OUG 32/2020:
Plata șomajului tehnic pentru salariaţii operatorilor economici (inclusiv IMM-uri) cărora li s-a suspendat temporar contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, pe perioada stării de urgenţă şi ca urmare a efectelor produse de epidemia de coronavirus.
Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, îndemnizațiile de șomaj tehnic sunt în valoare de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut – indemnizația fiind supusă impozitării şi plății contribuțiilor de asigurări sociale, fără a se datora contribuție asiguratorie pentru muncă.
Aceste indemnizații vor fi plătite din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul ANOFM-bugetul de șomaj, pe toată durata stării de urgență. Plata se face de la stat în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor în conturile angajatorilor, care trebuie ulterior să vireze sumele către angajați în termen de 3 zile lucrătoare.
De această măsură vor beneficia salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, doar pe baza unei declarații pe propria răspundere a angajatorului (fără a necesita obţinereaunui certificat pentru situații de urgență).
În situația în care un angajat are mai multe contracte și toate sunt suspendate, va beneficia în funcție de contractul salarial cel mai avantajos.În situația în care bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată cu suma reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.
Stabilirea unei indemnizații pentru alte categorii profesionale care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parțial.
Măsura vizează, în cazul PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale, profesiilor liberaleşi persoanelor fizice care au venituri din drepturi de autor, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, care nu au calitatea de angajatori, plata unei indemnizații lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut– indemnizația fiind supusă impozitării şi plății contribuțiilor sociale şi de sănătate.
Procedura se derulează doar pe baza unei declarații pe propria răspundere. Actele trebuie depuse la oficiile teritoriale aleAgenţiei Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata se va face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor.
De asemenea, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivăpe perioada stării de urgență,sportivii beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% dinsalariul mediu brut pentru anul 2020.

Reglementarea plăţii unor beneficii de asistență socială pe perioada instituirii stării de urgență:
Măsura vizează suspendarea, pe perioada stării de urgenţă, a unor criterii pentru acordarea unor benefici de asistenţă socială, astfel încât:
o alocația zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale se va acorda pe perioada valabilității certificatului de orientare școlară fără a fi condiționată de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară;
o beneficiile de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri se vor acorda fără întrerupere;
o stimulentele educaționale în vederea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate se vor acorda fără a fi condiționate de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare.
Completarea reglementărilor privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor
Măsura este astfel aplicabilă şi în situaţia suspendării cursurilor în școli și grădinițe, zile libere putând fi acordate unuia dintre părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani, care nu beneficiază de condițiile muncii la domiciliu sau telemuncii.
Acest lucru este valabil și pentru cei care au în îngrijire copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, și pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu handicap grav, neșcolarizați, și părinții sau reprezentanții legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane adulte încadrate în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal.
Se acordă o îndemnizație pentru fiecare zi liberă în valoare de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare,dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din salariul mediu brut pentru o zi lucrătoare – indemnizația fiind supusă impozitării şi plății contribuțiilor de asigurări sociale.
Facilitatea nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității sau dacă unul dintre părinți beneficiază de alte forme de sprijin din bugetul asigurărilor sociale (de ex. șomaj tehnic).
Există și categorii exceptate și cărora li se acordă această facilitate doar cu acordul angajatorului: angajații din sistemul național de apărare, din penitenciare, personal din unitățile sanitare publice, utilități, comerț alimentar și alte categorii.
Reglementarea dreptului la concediu și îndemnizația pentru carantină în cazul persoanelor asigurate, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor
Reglementarea transmiterii prin poșta electronică a declarațiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 Măsuri financiare prevăzute de OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori:
Amânarea ratelor la credite cu maxim 9 luni, până la 31.12.2020, pentru persoane fizice, PFA, IMM, companii, pe baza solicitării acestora în termen de 45 de zile şi cu îndeplinirea unor condiţii pentru persoanele juridice (întrerupere activitate pe perioada stării de urgenţă, deţin certificat de situaţii de urgenţă şi nu se află în insolvenţă).
 Alte măsuri cu impact:
Pe perioada stării de urgență se vor asigura fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii epidemiei (cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate), fiind de asemenea prevăzută posibilitatea de promovare a rectificărilor bugetare în primul semestru al anului 2020–prevăzută de art. IX din OUG nr. 29/2020.
Prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă aferente anului 2019 până la data de 31 mai 2021 iar voucherele aferente anului 2020 urmează a fi emise doar electronic – prevăzută de OUG 35/2020.
De asemenea, au fost suplimentate, din Fondul de rezervă bugetară, bugetele mai multor instituţii, după cum urmează:
o 350 milioane lei către Ministerul Sănătății pentru pregătirea unităților sanitare din România în vederea îngrijirii pacienților infectați cu coronavirus, precum și pentru optimizarea derulării acțiunilor prioritare necesare îngrijirii și acordării tratamentului pacienților critici – prin HG nr. 171/2020;
o 42 de milioane lei către Ministerul Sănătății, pentru susținerea centrelor de carantină prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică – prin HG nr. 201/2020;
o 10,379 milioane lei către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru implementarea soluțiilor de comunicații și tehnologia informației necesare pentru asigurarea desfășurării în condiții de izolare a activității membrilor Guvernului și ai Parlamentului României, precum și a activității celorlalte instituții publice implicate în combaterea epidemiei de coronavirus și limitarea răspândirii acesteia – prin HG nr. 205/2020;
o 100 milioane lei către Ministerul Afacerilor Interne, în vederea gestionării infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 (asigurarea sumelor pentru achizițiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri precum Poliția, Poliția de Frontieră, Departamentul pentru Situații de Urgență sau Jandarmeria) – prin HG nr. 206/2020.

DEPUTAT GHEORGHE TINEL, PREȘEDINTE PNL IALOMIȚA

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.