Finanțare europeană record pentru reabilitarea și punerea în valoare a sitului arheologic de la Giurgeni

Abordarea din perspectivele unei strategii multianuale de punere în valoare culturală, turistică şi economică a zonei sitului arheologic “Oraşul de Floci”, din perimetrul comunei Giurgeni a fost reanalizată de actuala autoritate deliberativă și de președintele său, domnul Victor Moraru, ajungându-se la concluzia că accelerarea cercetării, conservării, protejării, promovării și valorificării celui mai important obiectiv istoric din patrimoniul cultural județean nu poate fi susținută financiar decât prin identificarea surselor de finanțare europeană nerambursabilă posibil de accesat în exercițiul 2014 – 2020.
Oportunitatea fructificării unei surse alternative de finanțare a reprezentat-o lansarea Apelului de proiecte: POR/2017/5/5.1/SUERD/1, derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, asociat cu Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor ”Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Axa prioritară 3 a SUERD – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între cetățeni”.
După o documentare laborioasă și o fundamentare riguroasă, echipa de elaborare a proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci, comuna Giurgeni, județul Ialomița” a întocmit și a depus cererea de finanțare în cadrul Apelului de proiecte:POR/2017/5/5.1/SUERD/1, cu o valoare totală de 12.193.054,95 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 11.949.193,87 lei, iar contribuția proprie a județului Ialomița de 243.861,10 lei.
Evaluarea conformității administrative și tehnico-financiare a proiectului în raport cu cerințele din Ghidul solicitantului specific programului au adus cererii de finanțare 65 de puncte și, implicit, selecția pentru finanțare! Prin sistemul de schimb electronic de date MySMIS, în ziua de 27 iunie 2018, Consiliul Județean Ialomița a primit mesajul ”Cererea de finanțare la proiectul ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci, comuna Giurgeni, județul Ialomița”/117124 a fost ADMISĂ”!
Succesul este deosebit prin valoarea sa, care depășește de 7,6 ori bugetul Muzeului Județean Ialomița din anul 2017! În același timp, succesul de acum obligă Consiliul Județean Ialomița, Muzeul Județean Ialomița și echipa de implementare a proiectului la adoptarea unei atitudini de maximă responsabilitate în realizarea acțiunilor propuse!
Pentru că în spațiul public apar deseori referiri la oportunitatea investirii în reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci, vă prezentam, în sinteză, obiectivul general și obiectivele specifice urmărite prin proiect.
Obiectivul general al priorității de investiții la care răspunde proiectul este dat de transformarea monumentului istoric Orașul de Floci, prin conservare, protejare, valorificare şi abordare strategică integrată într-un nucleu relevant de impulsionare a dezvoltării şi valorificării durabile a patrimoniului cultural şi a identității culturale, valoros și important prin valoarea adăugată, beneficiile economice și sociale aduse.
Obiectivele specifice urmărite a se realiza prin proiect pentru îndeplinirea obiectivului general al acestuia se pot sintetiza astfel:
● restaurarea, consolidarea, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic de interes național prioritar ORAŞUL DE FLOCI devine un factor de impulsionare a dezvoltării locale prin activitățile investiționale propuse; ● creșterea atractivității sitului arheologic ORAŞUL DE FLOCI prin construcții noi, dotări moderne și drumuri de legătură, care să revitalizeze interesului consumatorilor de cultură pentru acest obiectiv de istorie medievală;
● transformarea sitului arheologic Orașul de Floci, prin reabilitări și amenajări, într-un centru de informare și documentare pentru tot ceea ce are reprezentativ județul Ialomița, în plan istoric, cultural și turistic;
● creșterea semnificativă a numărului, calității și diversității tematice a evenimentelor culturale desfășurate la Orașul de Floci, a impactului cognitiv și emoțional, prin valorificarea evantaiului investițional propus de proiect;
● stimularea interesului populației și, în special, a tinerilor pentru cunoașterea istoriei Orașului de Floci, precum și a istoriei, culturii şi valorilor ialomițene, creșterea participării la păstrarea și prețuirea valorilor de patrimoniu național și european.
Consiliul Județean Ialomița alătură acestor obiective și următoarele argumente de susținere a proiectului;
– potențialul de maximă vizibilitate în care se situează situl arheologic, pe drumul european E60, cu trafic intens spre şi dinspre litoralul Mării Negre;
– rolul Orașului de Floci în istoria economică și politică a statului medieval Țara Românească, fiind așezarea urbană din estul Câmpiei Române cu rol de polarizare a activității economice din zonă și cu rol strategic în controlul graniței de est a țării, în cursul secolelor XIV – XVIII;
– vatra abandonată a Orașului de Floci este unicul caz din Europa unde cercetarea arheologică se poate extinde și valorifica fără să fie împiedicată sau limitată de existența unor construcții sau a unei așezări umane. Din acest motiv, situl arheologic prioritar, național Orașul de Floci a fost inclus în Programul european ”Reabilitarea patrimoniului nostru european comun”, o inițiativă comună a Consiliului Europei şi a Comisiei Europene de a sprijini conservarea patrimoniului istoric în Balcani;
– este locul nașterii Întâiului Întregitor de Țară, Mihai Viteazul, iar acest lucru trebuie să intre definitiv în conștiința națiunii române.

Reafirmăm și cu acest prilej, preocuparea Consiliului Județean Ialomița și a președintelui său, domnului Victor Moraru, de a afla sugestii pentru continuarea dezvoltării sitului arheologic Orașul de Floci, diversificarea manifestărilor ce pot fi găzduite de acesta, constituirea unui grup informat, de prestigiu și influent ca promotor al unui obiectiv relevant de istorie și civilizație ialomițeană, dezvoltarea unui brand turistic reprezentativ pentru județul Ialomița și Câmpia Bărăganului.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.