Demararea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare de către ADI ECOAQUA

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua are în componență un număr de 36 unități administrativ-teritoriale: Consiliul Județean Călărași, municipiile Călărași, Oltenița și Urziceni, orașele Lehliu-Gară, Fundulea şi Budeşti iar ca și comune Belciugatele, Chiselet, Chirnogi, Crivăț, Dor Mărunt, Dorobanțu, Frumușani, Gurbănești, Ileana, Independenta, Lehliu, Luica, Lupșanu, Nana, Nicolae Bălcescu, Plătărești, Sărulești, Spanțov, Șoldanu, Tămădău Mare, Ulmu, Vasilați, Vîlcelele din judeţul Călărași iar din judeţul Ialomiţa comunele Alexeni, Coșereni, Gârbovi, Grindu, Manasia și Reviga și are ca scop are ca scop reglementarea, înfiinţarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului realizat, pe baza strategiei de dezvoltare.
Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare, în baza căreia vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității.
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare are ca obiectiv principal conformarea acestor servicii cu cerințele Directivei Europene 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului urban și cu cerințele Directivei Europene 91/271/CEE privind tratarea apei urbane reziduale.
În conformitate cu art.3, lit aa) din legea 241 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare și art. 17 si 23 din Statutul A.D.I. Ecoaqua, este obligatorie elaborarea acestei strategii o dată la 5 ani.
Această strategie reprezintă un document de politici publice elaborat și aprobat de asociația de dezvoltare intercomunitară în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, pentru dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare curentă sau posibilă a operatorului regional căruia asociația de dezvoltare intercomunitară i-a delegat gestiunea serviciului în baza contractului de delegare a gestiunii.
Strategia asociației de dezvoltare intercomunitară va fi elaborată în conformitate cu master planul județean/zonal și va conține planul de investiții și lista investițiilor prioritare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.