Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 10.02.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 25.01.2022;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată, în sistem on-line, a Consiliului Județean Ialomița din 01.02.2022.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2022;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2022;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2022;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. URBAN S.A., pe anul 2022;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ADI ECOO 2009, pe anul 2022;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2022;

8. proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A;

9. proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L.;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2022;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022/ sezonul competițional 2022-2023;

12. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;

13. proiect de hotărâre privind transmiterea a două tronsoane din drumul județean DJ 201 cuprinse între km 44+940 – km 50+227 și km 50+244 – km 52+594 , situate pe raza U.A.T. Comuna Albești, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Albești, în vederea realizării unor investiții pentru amenajarea amprizei drumului;

14. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local al Comunei Movila asupra unui tronson din drumul județean DJ 212 Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – Țăndărei – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești, cuprins între km 85+047 – km 87+454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38/27.03.2019;

15. proiect de hotărâre privind rectificarea Deciziei nr. 12 din 30.01.1996 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Ialomița și a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria IL nr. 0008 emis la data de 01.02.1996 de Delegația Permanentă a Consiliului Județean Ialomița;

16. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;

17. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 271 din 27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.”;
18. proiect de hotărâre privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009;

19. proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documente;

20. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 210/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101 U”;

21. proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârile Consiliului Județean Ialomiţa nr. 206/28.10.2021, nr. 208/28.10.2021, nr. 211/28.10.2021 și nr. 212/28.10.2021.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.