Convocarea ședinței Consiliului Județean Ialomița – luna aprilie 2019

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință ordinară în data de 24.04.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 22.03.2019.
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.03.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2019;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2019;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2019;
7. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2019;
8. proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
9. proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;
10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.136 din 28.11.2018 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură
aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a procesului de dezinstituționalizare a copiilor aflați în Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate și Sociale, Prioritatea de Investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operațiunea C – “Grup vulnerabil: copii!”;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2019;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020;
14. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 22383 a terenului intravilan situat pe raza comunei Vlădeni, din domeniul privat al județului Ialomița;
15. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2019;
16. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, COD SMIS 2014+:128038, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
17. proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;
18. proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;
19. privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.