Convocarea Consiliului Judeţean Ialomița în şedinţă ordinară

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 28.01.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 29.12.2020;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 12.01.2021.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Alexandru;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean Ialomița;

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene;

6. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”;

8. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;

11. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;

12. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;

13. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;

14. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia;

15. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.