Consiliul Local Căzănești se convoacă în ședință ordinară!

În temeiul art.39,alin.(1) din Legea nr.215/2001,republicată, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului Local al orașului Căzănești în data de 31 mai 2019, ora 14.00 în sala de ședință din sediul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Căzănești, Aleea Parcului nr.3.
Conform Dispoziției nr.202 din 24.05.2019, ședința va avea următoarea ordine de zi :
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Căzănești din data de 23.04.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea și delimitarea zonelor din intravilan precum și a categoriilor de folosință ale terenurilor din extravilanul orașului Căzănești ;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Căzănești, județul Ialomița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Group 2010”;
4.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Căzănești, județul Ialomița în relația cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală „Balaciu-Căzănești-Reviga” ;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali, pentru anul 2019 ;
6. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.18/30.08.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Căzănești,cu modificările și completările ulterioare ;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.23/27.09.2012, privind reactualizarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al orașului Căzănești,cu modificările și completările ulterioare ;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor întocmite în etapa I „Notă conceptuală” și „Temă de proiectare” în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiție „Înființare trotuare pe străzile Iliescu, Florilor și Școlii Vechi”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației întocmite în etapa I „Temă de proiectare” în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Sistem de supraveghere Oraș Căzănești”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile proprietate privată, reprezentând terenuri aferente unor drumuri care constituie coridorul de expropriere a investițiilor de interes local propuse în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA , în perioada 2014-2020” ;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării amplasamentului conductei și gurii de descărcare aferente „Stației de epurare apă uzată Căzănești” ce se va construi și pune în funcțiune în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A.CONSTANȚA în perioada 2014-2020” ;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Căzănești, pe anul 2019 ;
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.05/30.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent anului 2018, în anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern referitor la acordarea voucherelor de vacanță ;
15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2019 ;
16. Prezentare proces verbal de control efectuat de Instituția Prefectului ;
17. DIVERSE.

Ședința este publică.
PRIMAR
MĂCHIȚĂ ALEXANDRU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.