Angajări în cadrul Serviciului Public de Transport Local Slobozia

Primăria Municipiului Slobozia, cu sediul în Slobozia, strada Episcopiei nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, vacante, din cadrul Serviciului Public de Transport Local Slobozia:
I. Compartiment Contabilitate, Achiziții, Resurse Umane- 2 funcții de execuție
1. Inspector de specialitate IA (Contabil)
2. Consilier I
II. Oficiul Dispecerat, Monitorizare Curse Transport Local – 5 funcții de execuție
1. Inspector de specialitate(Dispecer-manager transport)
2. Referent IA(dispecer)
3. Referent debutant (dispecer)
4. Referent I (controlor)
5. Referent II (controlor)
III.Compartiment Transport Auto – o funcție de conducere și 12 funcții de execuție
1. Șef Compartiment
2. Muncitor calificat I (mecanic auto)
3. Sofer I – 10 posturi.
4. Muncitor necalificat

Condiţii generale:
– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– persoana participantă să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
1. Inspector de specialitate IA (Contabil)
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției : 7 ani.

2. Consilier I
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
– vechime minimă în specialitatea studiilor – 4 ani ;

3. Inspector de specialitate IA (dispecer-manager transport)
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
– Certificat de competență profesională pentru transportul rutier național și internațional de persoane
– vechime în specialitatea studiilor – 7 ani;

4. Referent IA (dispecer)
-studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
-vechime minimă – 7 ani

5. Referent debutant (dispecer)
-studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
-vechime minimă – nu necesită.

6.Referent II (controlor)
-studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
-vechime minimă – 6 luni

7. Referent I(controlor)
-studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
-vechime minim 4 ani

8. Șef Compartiment (Șef coloană)
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
– vechime minimă în specialitatea studiilor – 3 ani ;
– vechime minimă în activitatea de transporturi auto- 2 ani
– permis de conducere cat. B

9. Muncitor calificat I (mecanic auto)
– studii medii, liceale sau studii generale absolvite cu diploma sau certificat de calificare, care să ateste specializarea de mecanic auto
-vechime minimă în activitatea de întreținere și reparații auto – 4 ani

10. Șofer I
– studii medii, liceale sau studii generale
– vechime minimă în transportul de persoane – 2 ani
– Permis de conducere categora D
– Certificat de pregtire profesională a conducătorului auto pentru transport persoane

11. Muncitor necalificat
– studii medii, generale
– vechime minimă – nu necesită.

Conţinutul dosarului :
a) cerere de înscriere la concurs ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în munca;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; cu obligația de a completa dosarul de conurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tărziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Copiile actelor din dosarul pentru înscriere vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendar concurs:
Proba scrisă va avea loc în data de 13.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, afișarea rezultatelor urmând să se facă până la ora 15.00. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisă este 14.05.2019, ora 15.00, iar rezultatele acestora se afișează până în data de 14.05.2019, ora 16.30.
Interviul va avea loc în data de 15.05.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, afișarea rezultatelor urmând să se facă până la ora 13.00. Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba de interviu este 16.05.2019, ora 13.00, iar rezultatele acestora se afișează până în data de 16.05.2019, ora 16.00.
Afişarea rezultatelor finale ale concursului se va face în data de 16.05.2019, ora 16.30.
Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs se va face până la data de 03.05.2019, ora 14.00 la Registratura Primăriei Municipiului Slobozia.
Selecţia dosarelor se va face până în data de 07.05.2019, ora 10.00, rezultatul afişându-se până în 07.05.2019, ora 16.00. Termenul de depunere al contestaţiilor pentru selectarea dosarelor este 08.05.2019, ora 16.00, iar rezultatele acestora se afişează până în data de 09.05.2019, ora 14.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor- Deda Maria, la numărul de telefon 0243/231450, interior 176.

PRIMAR
MOCIONIU ADRIAN-NICOLAE

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.