Hotărâri emise de Consiliul Local Miloșești

H O T Ă R Â R E privind infiintarea S.C. APĂ-CANALIZARE MILOȘEȘTI SRL
Consiliul local Miloşeşti, judeţul Ialomiţa

Având in vedere :
– prevederile art.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• art.8,alin.(3),lit.f) raportat la art.2 lit.h) Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare.
Avand in vedere rezervarea de denumire de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita inregistrata sub nr.10508 din 13 iunie 2017;
Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (1) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinand :
– expunerea de motive a primarului , nr.1860/22.06.2017 ;
– referatul secretarului comunei , nr. 1861/22.06.2017 ;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială , buget finante, administrarea domeniului public si privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură , comerţ , nr. 1998 din 04.07.2017;
– raportul comisiei pentru învătământ , sănătate si familie , activităti social – culturale, culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.1988 din 04.07.2017;
– raportul comisiei juridice , pentru protecţia mediului si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, nr.1992 din 04.07.2017 ;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba infiintarea societatii cu raspundere limitata, denumita S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL- societate de interes public, cu sediul administrativ in localitatea Milosesti, str. Principala, nr.59, jud. Ialomita , parter,camera 4.
Art.2. Se aproba participarea COMUNEI MILOSESTI, in calitate de unic asociat, la constituirea S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL.
Art.3. (1) Capitalul social initial a S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL, la data infiintarii acesteia, este in valoare de 5.000 lei, divizat in 500 parti sociale cu o valoare de 10 de lei fiecare.
(2) Capitalul social initial al S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI S.R.L este constituit din aportul in numerar al COMUNEI MILOSESTI , de la bugetul local, capitolul 510103 – autoritati executive.
Art.4. (1) S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL are ca principal obiect de activitate captarea, tratarea si distributia apei – CAEN 3600;
(2) S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL se organizeaza si functioneaza potrivit legii si Actului Constitutiv prezentat in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare, organele de conducere, administrare si control fiind cele stabilite prin Actul Constitutiv.
Art.5. Cheltuielile necesare pentru infiintarea S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL se asigura din bugetul local al localitatii Milosesti
Art.6. Se imputerniceste domnul Chitoiu Nelu, in calitate de Primar al comunei Milosesti, sa semneze in mod valabil, in numele si pentru Comuna Milosesti, Actul Constitutiv al S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL si declaratiile privind calitatea de fondator si asociat unic al societatii.
Art.7 (1)Se acorda mandatul de administrator cu puteri depline de reprezentare si administrare domnului Bostina Alexandru-Claudiu, domiciliat in Slobozia, posesor al CI seria SZ nr.460572 eliberat de SPCLEP Slobozia la data de 23.08.2016 avand CNP 1881219211187 sa reprezinte si sa semneze documentele necesare pentru inmatricularea S.C. APA – CANALIZARE MILOSESTI SRL la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita.
(2) Mandatul administratorului se acorda pe o perioada de 4 ani, acesta putand fi revocat de Consiliul Local al Comunei Milosesti in conditiile Actului Constitutiv.
Art.8. (1) Compartimentul Secretar,Serviciul Financiar-Contabil,vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 9. Prezenta hotarare se va comunica în copie catre:
– Instituţia Prefectului judeţului Ialomita;
– Primarul comunei Milosesti
– Serviciului Financiar- Contabil
-Administratorului S.C. APA-CANALIZARE MILOSESTI SRL.

Preşedinte de sedinţă,
Consilier local Cipu Virgil
Contrasemneaza,
Secretar Nicula Silviu Dragos

H O T Ă R Â R E privind aprobarea asocierii comunei MILOȘEȘTI cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița
Consiliul Local al comunei Miloșești
Având în vedere :
-Expunerea de motive nr.2096 din 19.07.2017,a primarului comunei Miloșești;
-Adresa nr. 3622 din 29.03.2017, a Consiliului Județean Ialomița;
-Referatul nr. 2097 din 19.07.2017, al Compartimentului financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Miloșești
– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 2109/19.07.2017
În conformitate cu :
-prevederile art. 11-14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităților administrativ-teritoriale
-prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
-prevederile art. 13 din Legea nr. 195/2006, legea cadru a descentralizării;
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (7) lit. a) și 45 alin. (1) și (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă asocierea comunei Miloșești cu Județul Ialomița și unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, prescurtat ADI Ialomița, persoană juridică română, fără scop patrimonial, de drept privat și de utilitate publică, cu personalitate juridică și patrimoniu propriu.
Art. 2 Se aprobă Actul constitutiv al ADI Ialomița , în forma prevăzută în anexa nr. 1 și Statutul ADI Ialomița, în forma prevăzută în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă participarea comunei Miloșești la constituirea patrimoniului inițial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, precum și la cuantumul anual al cotizaţiei de membru, ale căror valori sunt prevăzute la art. 12 alin. (1) punctele 1 și 2 din Statutul ADI Ialomița, respectiv de 1.000 de lei și 1,5 lei/locuitor/an.
Art. 4 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița funcționează ca subiect de drept fiscal, fiind titulară a codului de înregistrare fiscală și a contului deschis la Raiffaisen Bank, sucursala Slobozia.
Art.5 Se împuternicesc domnul Chițoiu Nelu, primarul comunei Miloșești, născut la data de 06.07.1971, în localitatea Miloșești,domiciliat în Miloșești,Str.Principală nr.26, posesor al C.I. seria SZ, nr. 348628, eliberată de SPCLEP Slobozia, la data de 03.12.2012 și, în lipsa primarului, domnul Nicula Silviu Dragos,supleantul primarului, născut la data de 31.08.1979, în localitatea Slobozia, domiciliat în Slobozia,B-dul.Chimiei,Bl.N1,Sc.A,Et.1,Ap.6, posesor al C.I. seria SZ, nr. 340880, eliberată de SPCLEP Slobozia, la data de 04.09.2012, să semneze, în numele și pe seama comunei Miloșești Actul constitutiv și Statutul ADI Ialomița, anexate la prezenta hotărâre, precum și să reprezinte localitatea Miloșești în Adunarea generală a ADI Ialomița.
Art.6 Membrul supleant va putea participa la ședințele Adunării Generale a ADI Ialomița în baza unui mandat scris dat de membrul titular.
Art.7 Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului, ADI Ialomița, precum și compartimentelor interesate din primărie şi va fi adusă la cunoştiinţă publică prin afişare.

Preşedinte de sedinţă,
Consilier local Cipu Virgil
Contrasemneaza ,
Secretar Nicula Silviu-Dragoș

Nr.24 Adoptată la Miloşeşti
Astăzi, 24.07.2017

HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Milosesti

Consiliul local al comunei Milosesti , judetul Ialomita
Avand in vedere :
-prevederile art. 107 , alin (2) litera b din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata (r2) ,cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.36 alin.(3),litera ,,b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
prin Legea nr. 199/ 1997 ;

Examinand :
– expunerea de motive a domnului primar nr. 1145 din 21.04.2017;
– referatul secretarului comunei nr. 1146 din 21.04.2017;
– raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială , buget finante,administrarea domeniului public si privat , amenajarea teritoriului şi urbanism,agricultură , comerţ , nr.1150 din 21.04.2017 ;
– raportul comisiei pentru învătământ , sănătate si familie , activităti social – culturale,
culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr.1152 din 21.04.2017 ;
– raportul comisiei juridice , pentru protecţia mediului si turism , apărarea ordinii si liniştii publice, nr.1151 din 21.04.2017 ;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. c) si art. 45 alin. (2) ,lit. c) ,art. 115-(1), lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007 , cu modificarile si completarile lterioare

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I. Se aproba modificarea organigramei și a ştatului de funcţii ,conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre,cu urmatoarele modificari aduse :

1. a) transformarea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I,gradul profesional debutant,din cadrul Compartimentului Situații de urgență, in functie publica de executie de referent ,clasa III,gradul profesional asistent;
b) transformarea funcției publice de execuție de inspector,clasa I,gradul professional superior,din cadrul Compartimentului financiar contabil,in functie public de execuție de referent,clasa III,gradul profesional principal;
Art.II. Primarul comunei Miloşeşti , secretarul comunei şi inspectorul Drăghici Geta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Preşedinte de sedinţă,
Consilier local Popa Ion
Contrasemneaza,
Secretar Nicula Silviu Dragoș
Nr.17
Adoptată la Miloşeşti
Astăzi, 27.04.2017

HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa
Având in vedere :
– prevederile art . 11 si art. 38 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitarǎ a personalului bugetar.
– prevederile Hotărârii Consiliului local Miloşeşti nr.15/ 15.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 , cu modificările şi completările ulterioare ;

Examinand :
– expunerea de motive a primarului , nr.2107/19.07.2017 ;
– referatul secretarului comunei , nr.2108/19.07.2017 ;
– avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 2114/19.07.2017;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. b), respectiv art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune Consiliului local spre adoptare, prezenta

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aproba stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești conform Anexei 1,parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miloșești conform Anexei 2,parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3 Primarul si personalul din aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Preşedinte de sedinţă,
Consilier local Cipu Virgil
Contrasemneaza,
Secretar Nicula Silviu-Dragoș

Nr.29
Adoptată la Miloşeşti
Astăzi, 24.07.2017

HOTARARE privind aderarea comunei Milosesti , la Societatea Nationala
de CRUCE ROSIE, Filiala Ialomita
Consiliul Local al comunei Milosesti, jud. Ialomita,

Avand in vedere:

– prevederile art. 8 si art. 11, litera i din Legea nr. 139 / 1995 a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, modificata si completata cu Legea nr. 524 / 2004, precum si a art. 12, litera b din Statutul Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;
– adresa nr. 149 /14.03.2017 ale S.N.C.R.R. Filiala Ialomita;
– expunerea de motive a primarului , nr.2098/19.07.2017
– referatul de specialitate al biroului de asistenta sociala prin care se propune aderarea localitatii la Societatea Nationala de Cruce Rosie – Filiala Ialomita si aprobarera obligatiilor financiare anuale catre Filiala Ialomita nr.2094/19.07.2017
-avizul de legalitate al secretarului comunei nr.2110/19.07.2017;

In temeiul 35 alin. 1, art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată ,cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba aderarea comunei Milosesti, judetul Ialomita ca membru sustinator la Societatea Nationala de Cruce Rosie – Filiala Ialomita si stabileste cotizatia anuala de 3000 lei care va fi virata Filialei de C.R. Ialomita in primul semestru al anului.
Art. 2 Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului, compartimentului contabilitate si S.N.C.R.R. Filiala Ialomita, compartimentului contabilitate.

Preşedinte de sedinţă,
Consilier local Cipu Virgil
Contrasemneaza ,
Secretar Nicula Silviu-Dragoș

Nr.25
Adoptată la Miloşeşti
Astăzi, 24.07.2017

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.