Anunț Primăria orașului Căzănești

cazanestiPRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual, respectiv – 1 post mediator sanitar rom în cadrul Primăriei orașului Căzănești, județul Ialomița. Concursul se va desfășura în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții generale de participare la concurs
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) au cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris și vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exercițiu;
e) au o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs
a) studii medii sau postliceale în domeniul sanitar;
b) domiciliul stabil pe raza localității Căzănești;
c) fișa medicală eliberată de o unitate sanitară abilitată și aviz psihologic emis de laborator acreditat de Ministerul Sănătății.

Desfășurarea concursului
Concursul constă în trei etape succesive și va avea loc la sediul Primăriei orașului Căzănești, astfel:
• Selecția dosarelor – în data de 29. 10. 2015
• Proba scrisă – în data de 02. 11. 2015, ora 10.00
• Interviul – în data de 02. 11. 2015, ora 14. 00
Dosarele de concurs se pot depune în perioada 15. 10. 2015 – 28. 10. 2015, la sediul autorității publice. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Căzănești, Compartiment Juridic și Resurse Umane, precum și la numărul de telefon 0243/264.010.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.