Primăria Comunei Munteni-Buzău: Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

Primăria comunei Munteni-Buzău, județul Ialomița organizează examen de promovare în grad profesional în perioada 06.04.2020-10.04.2020, conform articolului 618 alin 22 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.
I.Desfășurarea examenului:
Dosarul de înscriere la examen se depune de către candidați în termen de 20 de zile, de la data afișării anunțului respectiv până la data de 24.03.2020.
Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primăriei comunei Munteni-Buzău, județul Ialomița, în perioada 06.04.2020 proba scrisă și în data de 10.04.2020 proba interviului.
Examenul constă în 3 etape:
1) Selecția dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
2) Proba scrisă va avea loc în data de 06.04.2020 la sediul Primăriei comunei Munteni-Buzău, începând cu ora 10.00;
3) Proba interviu va avea loc în data de 10.04.2020.
Proba scrisă și interviul se punctează cu maxim 100 de puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 de puncte. Punctajul final pentru promovarea examenului este de minim 100 de puncte și se calculează prin însumarea punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.
Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituției în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea interviului.
II.Condiții specifice de participare la concurs/examen:
În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții conform prevederilor art.479 din OUG 57/2019:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de înscriere la examen vor conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 care se găsește la Compartimentul Resurse umane.

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la Compartimentul Secretariat .
Bibliografia pentru examen este prevazută în anexa la prezentul anunț.
Anunțul de examen este afișat pe Monitorul Oficial al Primăriei comunei Munteni-Buzău, Județul Ialomița și la avizierul instituției.

PRIMAR,
STAN FLORIN

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.