Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 27.04.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Depunerea jurământului doamnei Stoica Sofiea – consilier județean supleant al cărei mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița în data de 15.04.2021.

II. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 30.03.2021.

III. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

4. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu completările ulterioare;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2021;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova;

14. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2021;

17. proiect de hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia;

19. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Ialomița în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

20. proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 2.432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în intravilanul municipiului Urziceni, pentru construirea de capacități economice;

21. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

22. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății ;

23. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița.

IV. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.