Convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 30.03.2021, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 25.02.2021.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Babagianu Gheorghe;

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020 – 2021;

6. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia;

7. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița;

8. proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa;

9. proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița”;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;

11. proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice;

12. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”;

14. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 – Km 35 + 400”;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;

16. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”;

17. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 – referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița”.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.