Consiliul Județean Ialomița organizează concurs pentru ocuparea posturilor publice vacante

sigla-cjConsiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 23.11.2016, următoarele posturi vacante :
a) Calendarul concursului este următorul:
Data susţinerii probei scrise: 23.11.2016, ora 10,00
Data susţinerii interviului: 25.11.2016, ora 12,00
Publicitate concurs: 21.10.2016
Depunere dosare de înscriere: 20 zile de la data publicităţii concursului, respectiv până în data de 09 noiembrie 2016, ora 16,30.
Direcţia Coordonare Organizare
Compartiment Juridic
1. un post de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Știinţe juridice;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

2. un post de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Știinţe juridice;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 215/ 23.04.2001 administraţiei publice locale;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Constituţia României – autorităţi publice locale;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Titlul IV. Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice);
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Codul de procedură civilă – Cartea I, Cartea a II-a (titlul I şi II);
Codul civil – Cartea I (Titlul II), Cartea III (Titlul VI), Cartea V (Titlul II) şi Cartea VI;
ROF aparat de specialitate CJI – HCJ nr. 10/18.03.2013.

Direcţia Buget Finanţe
Compartiment Finanţare Programe/Proiecte şi Investiţii
1. un post de Inspector, clasa I, grad profesional superior
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe economice;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară
2. un post de Inspector, clasa I, grad profesional principal
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Știinţe economice;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii;
OMFP 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
OMFP 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

b) Calendarul concursului este următorul:
– Data susţinerii probei scrise: 23.11.2016, ora 12,00
– Data susţinerii interviului: 25.11.2016, ora 14,00
– Publicitate concurs: 21.10.2016
– Depunere dosare de înscriere: 20 zile de la data publicităţii concursului, respectiv până în data de 09 noiembrie 2016, ora 16,30.

Direcţia Investiţii şi Servicii publice
Compartiment Infrastructură Mediu:
1. două posturi de Consilier, clasa I, grad profesional superior
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţe inginereşti;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 215/ 23.04.2001 administraţiei publice locale;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
O.U.G. nr.195/20015 privind protecţia mediului;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
2. un post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile:
– Inginerie civilă;
– Inginerie industrială;
– Inginerie mecanică.
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 215/ 23.04.2001 administraţiei publice locale;
Legea nr. 188/ 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţii;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiilor naţionale privind aderarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
Compartiment Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
1. un post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii:
– Inginerie civilă;
– Ingineria instalaţiilor;
– Inginerie geodezică;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 215/23.04.2001 administraţiei publice locale;
Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor public;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

2. un post de Consilier, clasa I, grad profesional principal
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii:
– Arhitectură;
– Urbanism;
– Inginerie civilă;
– Ingineria instalaţiilor;
– Inginerie geodezică.
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 215/23.04.2001 administraţiei publice locale;
Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism;
H. G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Compartiment Monitorizare şi Control
2. un post de Consilier, clasa I, grad profesional superior
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii:
– Arhitectură;
– Urbanism;
– Inginerie civilă;
– Ingineria instalaţiilor;
– Inginerie geodezică.
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
Bibliografie alcătuită din următoarele documente și acte normative, cu modificările și completările lor ulterioare:
Legea nr. 215/23.04.2001 administraţiei publice locale;
Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:
Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:
-formular de înscriere ;
-copia actului de identitate ;
-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
-copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (dacă e cazul);
-cazier judiciar;
-adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, unde este cazul.
-declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.