ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul privat al județului Ialomița

1. Informații generale privind concedentul: județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul
în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă
încheierea unui contract de concesiune a unor terenuri aparținând domeniului privat al județului Ialomița și administrate de Consiliul județean Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice. Terenurile sunt amplasate în intravilanul comunei Vlădeni, județul Ialomița, având următoarele elemente de identificare:
– Teren curți-construcții în suprafață de 20.000 mp situat pe str. Mihai Viteazul, nr. 66A (tarla 43, 51), înscris în cartea funciară nr. 26573 ;
– Teren arabil în suprafața de 48.755 mp situat pe str. Mihai Viteazul nr. 95A (tarla 102, 3 – parcela 1173,1175 ; 75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,88,89,90,91), înscris în cartea funciară nr. 22575.
Bunurile se concesionează conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare și Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 135 din 30.05.2023.
3. Informații privind documentația de atribuire : conform caietului de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire intrând pe site-ul județului Ialomița www.cjialomița.ro, secțiunea anunțuri/licitații, descărcând un exemplar, sau în urma unei cereri adresate Compartimentului Patrimoniu Public și Privat, contra cost.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentului Patrimoniul Public și Privat, situat la etajul 3, camera 46, în sediul Județului Ialomița ;
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire :
Contravaloarea documentației de atribuire este de 100,00 lei, și se pot achita la casieria concedentului;
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 03.07.2023, ora 16.30
4. Informații privind ofertele : Ofertele vor fi formulate conform documentației de
atribuire.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 10.07.2023, ora 16.00
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Ofertele vor fi depuse la sediul județului
Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, conform documentației de atribuire.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 11.07. 2023, ora 10,00 la sediul județului Ialomița, parter, în sala de ședințe.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, , b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920030, municipiul Slobozia, județul Ialomița, tel.0243/236952, fax 0243/232266, e-mail : tr-ialomița-pgref@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 08.06.2023.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.