Situație privind numărul persoanelor care beneficiază de ajutor social lunar în perioada 2017-2019

Indicatorul social de referință (ISR) este definit în cadrul Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, cat si in vederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se incadra in munca, precum si a angajatorilor pentru a incadra in munca persoane in cautarea unui loc de munca.
Conform art. 33^1, valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei. Din anul 2012 toate beneficiile de asistență socială se raportează la Indicatorul Social de Referinţă.

 Legea nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, instituie venitul minim garantat ca formă de asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute de lege, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. Dacă din calculul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.
Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.
Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, fost de:
a) 0,271 ISR pentru persoana singură;
b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) câte 0,070 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile legii.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:
a) 0,283 ISR pentru persoana singură;
b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile legii.

Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.
Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.
Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei.
Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite.
Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul.
În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială aceştia îşi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.
În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
Plata ajutorului social se asigură de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin decizie a directorului.
Emiterea deciziei are la bază dispoziţia primarului privind acordarea dreptului, însoţită de copia cererii de acordare a ajutorului social şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi de copia fişei de calcul.
Plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.