Primăria Orașului Căzănești: Anunțuri de angajare

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de funcționar public, respectiv – consilier, clasa I asistent, în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru și Patrimoniu.
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2)din legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare ale art.126 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și desfășurarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții generale de participare sunt:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitatea deplina de exercițiu;
e) Are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

a) Condiții specifice prevăzute în fișa postului;
b) Studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe agronomice, cadastru, geografie, urbanism sau inginerie civilă;
c) Vechimea în specialitatea studiilor – minim un an.

Desfășurarea concursului
Concursul constă în trei etape succesive și va avea loc la sediul Primăriei orașului Căzănești astfel;
– Selecția dosarelor – în data de 04.08.2017, orele 10.00
– Proba scrisă – în data de 10.08.2017, orele 13.00
– Interviul în data de 11.08.2017,orele 13.00
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 31.07.2017, la sediul autorității publice.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Căzănești, la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0243/264010.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de funcționar public, respectiv – consilier, clasa I debutant, în cadrul Compartimentului Inspecție Fiscală și Executare Silită.
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2)din legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare ale art.126 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și desfășurarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții generale de participare sunt:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitatea deplină de exercițiu;
e) Are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
m) Îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

a) Condiții specifice prevăzute în fișa postului;
b) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în științe economice sau administrație publică.
Desfășurarea concursului
Concursul consta în trei etape succesive și va avea loc la sediul Primăriei orașului Căzănești astfel;
– Selecția dosarelor – în data de 04.08.2017, orele 10.00
– Proba scrisă – în data de 10.08.2017, orele 10.00
– Interviul în data de 11.08.2017,orele 10.00
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 31.07.2017, la sediul autorității publice.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Căzănești, la secretarul comisiei de concurs sau la nr de telefon 0243/264010.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de funcționar public, respectiv – consilier, clasa I asistent, în cadrul Compartimentului Inspecție Fiscală și Executare Silită.
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2)din legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare ale art.126 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și desfășurarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții generale de participare sunt:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitatea deplină de exercițiu;
e) Are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

a) Condiții specifice prevăzute în fișa postului;
b) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice sau administrație publică;
c) Vechimea în specialitatea studiilor – minim un an.

Desfășurarea concursului
Concursul constă în trei etape succesive și va avea loc la sediul Primăriei orașului Căzănești astfel;
– Selecția dosarelor – în data de 04.08.2017, orele 10.00
– Proba scrisă – în data de 10.08.2017, orele 10.00
– Interviul în data de 11.08.2017,orele 10.00
Dosarele de concurs se pot depune până la data de 31.07.2017, la sediul autorității publice.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de funcționar public, respectiv – referent, clasa III superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Salarizare.
Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 65, alin. (2)din legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare ale art.126 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și desfășurarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții generale de participare sunt:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) Cunoaște limbă română, scris și vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitatea deplină de exercițiu;
e) Are o sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) Îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs

a) Condiții specifice prevăzute în fișa postului;
b) Studii medii economice, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
c) Vechimea în specialitatea studiilor – minim nouă ani.

Desfășurarea concursului
Concursul consta în trei etape succesive și va avea loc la sediul Primăriei orașului Căzănești astfel;
– Selecția dosarelor – în data de 04.08.2017, orele 10.00
– Proba scrisă – în data de 10.08.2017, orele 10.00
– Interviul în data de 11.08.2017,orele 10.00
Dosarele de concurs se pot depune pana la data de 31.07.2017, la sediul autorității publice.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Căzănești, la secretarul comisiei de concurs sau la nr de telefon 0243/264010.

P R I M A R,
Alexandru MĂCHIȚĂ

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.