Primăria Miloșești: ANUNŢ privind desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici

În conformitate cu prevederile art.125 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Miloșești, organizează examen de promovare în grad profesional imediat celui superior celui deţinut de funcţionarul public de execuţie, astfel:
Denumirea funcţiei publice deţinute:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional principal – 1 post (compartimentul registrul agricol).
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional principal – 1 post (compartimentul Financiar contabil).
– Referent, clasa III, gradaţia 3, gradul profesional principal – 1 post (compartimentul Financiar contabil).

Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează examen:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional superior – 1 post (compartimentul registrul agricol).
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional superior – 1 post (compartimentul Financiar contabil).
– Referent, clasa III, gradaţia 3, gradul profesional superior – 1 post (compartimentul Financiar contabil).
Se stabileşte data susţinerii examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici, pentru ziua de 02.05.2018 ora 10.00 – proba scrisă .
Condiţii de desfăşurare a concursului:
– data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 17.04.2018.
– instituţia publică la care se pot depune dosarele de concurs: Primăria comunei Miloșești
Condiţii de participare la concursul de promovare în grad profesional:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată(2), cu modificările și completările ulterioare;
Dosarul de concurs depus de către candidaţi pentru concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:
– copie de pe carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de Compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare din care să reiasă că a obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– formularul de înscriere.

Bibliografia pe baza căreia se va desfăşura concursul de promovare în grad profesional din data de 02.05.2018 se află afişată la sediul Primăriei comunei Miloșești şi pe sitte-ul www.primariamilosesti.ro..
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comunei Miloșești, tel /fax 0243245277.

Primar,
Chițoiu Nelu

PRIMĂRIA COMUNEI MILOȘEȘTI
JUDEŢUL IALOMIŢA
Nr.1066 din 27.03.2018.

PROCES VERBAL
Încheiat astazi 27.03.2018.

În conformitate cu art.39, alin.(2) din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la afişarea Anunţului privind desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici, pentru următoarele posturi :
Denumirea funcţiei publice deţinute:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional principal – 1 post (compartimentul registrul agricol).
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional principal – 1 post (compartimentul Financiar contabil).
– Referent, clasa III, gradaţia 3, gradul profesional principal – 1 post (compartimentul Financiar contabil).
Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează examen:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional superior – 1 post (compartimentul registrul agricol).
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional superior – 1 post (compartimentul Financiar contabil).
– Referent, clasa III, gradaţia 3, gradul profesional superior – 1 post (compartimentul Financiar contabil).

Afişarea s-a facut în prezenţa dnei Neacșu Elena – referent în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Miloșești, judeţul Ialomiţa.

SECRETAR,                                           REFERENT,

Nicula Silviu Dragoș                          Neacșu Elena


Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.