Hotărâri ale Consiliului Local Slobozia

primaria-sloboziaHOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului anului 2016 rezultat din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017,
Având în vedere:
– Expunerea de motive a domnului Viceprimar Gradea Rudolf;
– Referatul Serviciului Execuție Bugetară, Administrare ANL, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 1670/2017;
– Raportul de avizare ale Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
-Prevederile art. 58, art. 71 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. a, respectiv art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – (1) Se aprobă utilizarea excedentului anului 2016 rezultat din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 1.077.388,24 lei, prin reportare cu aceeași destinație în bugetul anului 2017.
(2) Excedentul anului 2016 rezultat din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii prevăzut la alin. 1 este evidențiat în detaliu în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă acoperirea deinitivă a deficitului bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar al activităților finanțate integral din venituri proprii, sursa E, în sumă de -69.427,24 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.
Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Primarului Municipiului Slobozia şi Serviciului Execuție Bugetară, Administrare ANL în vederea ducerii la îndeplinire.
Nr. 1
Din 26.01.2017

H O T Ă R Â R E privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2016 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017,
Având în vedere:
– Adresa Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomiţa înregistrată la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 1828/16.01.2017;
– Expunerea de motive a domnului Viceprimar Gradea Rudolf;
– Referatul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 1861/2017;
– Raportul de avizare al Comisiei Economico – Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
– Prevederile art. 15 alin. 1 lit. g din Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale contractelor aflate în derulare care vizează bunuri ce aparțin Municipiului Slobozia;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, coroborat cu alin 4 lit. c, respectiv art. 45, alin. 2, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – În anul 2017, nivelul superficiilor, redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia se indexează cu indicele de inflaţie al anului 2016 de -0,54 %.
Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia, pe site-ul www.sloboziail.ro şi prin publicare în mass – media-locală.
Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului Execuție bugetară, Administrare ANL, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciilor Urbanism și Gospodărie Comunală, precum şi SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, în vederea ducerii la îndeplinire.
Nr. 2
Din 26.01.2017

H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL Slobozia nr. 17/25.02.2016, privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2017,
Având în vedere:
– Adresa nr. 10275/2016 emisă de Instituția Prefectului Ialomița;
– Hotărârea Civilă nr. 1763/07.11.2016 comunicată de Tribunalul Ialomița;
– Expunerea de motive a domnului Primar Mocioniu Adrian – Nicolae;
– Referatul de specialitate al Serviciului de Gospodărie Comunală, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 1864/2016;
– Raportul de avizare al Comisiei Juridice și de Disciplină a Consiliului Local Slobozia;
– Prevederile art. 2 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, ale Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, ale Ordinului nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale HCL nr. 17/25.02.2016, privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 6 lit. a) pct. 14 respectiv art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I – Se aprobă modificarea art. 129 la HCL Slobozia nr. 17/25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia, care va avea următorul cuprins:
„ Art. 129 – 1) Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare sunt cele prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 106/2009, privind gospodărirea, administrarea și întreținerea domeniului public și privat al Municipiului Slobozia, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și Legea nr. 101/2006, a salubrizării localităților.
2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către împuterniciții Primăriei Municipiului Slobozia și de personalul Poliției Locale a Municipiului Slobozia.”
Art. II. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia, pe site-ul www.sloboziail.ro și prin publicare în mass-media locală.
Art. III. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Serviciului de Gospodărie Comunală, Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia și S.C. Polaris M Holding S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire.

Nr. 7
din 26.01.2017

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.