Convocarea ședinței Consiliului Județean Ialomița

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 27.11.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 30.10.2019.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019;

5. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

6. proiect de hotărâre privind repartizarea unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pentru anul 2019;

7. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 58 din 24.04.2019 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni, cu modificările ulterioare ;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediția a XI-a;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediția a XII-a- 30 mai 2020;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate)”;

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 107/10.09.2019 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul U.A.T.-urilor din județul Ialomița”;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare împrejmuire Școală Profesională Specială Ion Teodorescu”;

13. proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate până la 30.06.2023 a „Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, cu termen de valabilitate până la data de 02 decembrie 2019”;

14. proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;

15. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;

16. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al județului Ialomița.

III. Diverse
Ședința este publică.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.