Consiliul Județean Ialomița: Anunț Publicitar

ANUNŢ PUBLICITAR privind cumpărarea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000 mp și 55.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița

În calitatea sa de autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, doreşte achiziționarea unui teren în suprafață cuprinsă între minim 35.000 mp și maxim 55.000 mp, în vederea construirii unor instalații prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița , cu următoarele caracteristici :
a) Să aibă o suprafaţă cuprinsă între 35.000 mp – 55.000 mp;
1. Terenul să fie situat în județul Ialomița, pe raza UAT-urilor aflate între Slobozia și Căzănești respectiv : Slobozia, Amara, Grivița, Traian, Gheorghe Lazăr, Cosâmbești, Ciulnița, Perieți, Buești, Albești, Gheorghe Doja, Miloșești, Reviga, Andrășești, Ciochina, Balaciu, Căzănești.
b) Cea mai mică latură : 100 – 140 m.
c) Să NU fie în regim de arie naturală protejată;
d) Distanța până la așezările umane trebuie să fie de minim 500 m ;
e) Să NU fie în zonele de protecţie a surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;
f) Să NU fie situat în zone expuse la inundaţii, alunecări de teren, eroziuni.
g) Acces la drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități);
h) Disponibilitatea facilă de conectare la rețeaua electrică
i) Să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea ofertării;
j) Să NU existe litigii cu privire la imobil.
II. Valoarea maximă lei/mp este :11,40 lei/mp fără TVA respectiv 114.000,00 lei/ha fără TVA
Valoarea terenului nu va fi mai mare decât : 630.252,00 lei fără TVA
III. Criteriul de atribuire care va fi utilizat este „„Prețul cel mai scăzut obținut în urma negocierii prețului pe hectar, prin procedură de licitație competitivă” – Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin negocierea ofertelor financiare admisibile în urma îndeplinirii condițiilor tehnice și de calificare din caietul de sarcini.
IV. Documentele de calificare ;
Pentru persoanele juridice:
a) Actul de proprietate asupra terenului ofertat şi dovada că acesta este/nu este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligaţii – copie conform cu originalul. În cazul în care, terenul corespunzător ofertei declarate câştigătoare este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligaţii, cu acordul autorităţii contractante, ofertantul, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere va garanta că, în perioada de la data primirii comunicării de ofertă câştigătoare şi până la data stabilită pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, va degreva ipoteca sau va lichida toate obligaţiile sub incidenţa cărora se află imobilul la data ofertării, în caz contrar contractul nu se va încheia și se vor relua discuţiile cu ofertantul următorului loc din clasamentul stabilit.
b) Extrasul de Carte Funciară (valabil la data depunerii);
c) Certificat de urbanism de informare cu privire la restricțiile zonei;
d) Aprobarea de înstrăinare a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, Adunarea Generală a Acţionarilor/ Asociaţilor, Consiliul de Administraţie;
e) Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului – copie conform cu originalul;
f) Certificat eliberat de către organele abilitate care să ateste plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii ofertei;
g) Certificat eliberat de către organele abilitate privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat şi dovada înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial;
h) Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea preţului;
i) Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu a făcut obiectul unor finanţări din fonduri europene sau publice în ultimii 10 ani;
j) Planuri cadastrale;
k) Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese. Aceastadeclarațievaaveaînvedereinexistențacauzelorcearputeadetermina un conflict de interese cu persoanele din cadrul autorității contractante cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire, în sensul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, precum și orice alte persoane care ar putea influența atribuirea contractului.
l) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Pentru persoanele fizice:
a) Actul de proprietate asupra terenului ofertat şi dovada că acesta este/nu este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligaţii — copie conform cu originalul;
b) Extrasul de Carte Funciară (valabil la data depunerii);
c) Certificat de urbanism de informare cu privire la restricțiile zonei;
d) Certificat eliberat de către organele abilitate privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat şi dovada înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial;
e) Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau bunuri materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea preţului;
f) Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu au făcut obiectul unor finanţări din fonduri europene sau publice in ultimii 10 ani;
g) Planuri cadastrale;
h) Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese. Aceastadeclarațievaaveaînvedereinexistențacauzelorcearputeadetermina un conflict de interese cu persoanele din cadrul autorității contractante cu funcții de decizie cu privire la derularea și finalizarea procedurii de atribuire, în sensul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, precum și orice alte persoane care ar putea influența atribuirea contractului.
i) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte ca ofertantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
j) Copie după actul de identitate.

V. Caietul de sarcini și Documentele procedurii privind cumpărarea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000 mp și 55.000 mp se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ulhttp://www.cjialomita.ro).
VI. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 05.05.2022 ora 16.00 la registratura Consiliului Județean Ialomița.
VII. Data primirii solicitărilor de clarificări – 28.04.2022 .
VIII. Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 06.05.2022 ora 11.00 la sediul Consiliului Județean Ialomița.
IX. Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.
X. Limba de redactare a ofertei – Română.
XI. Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int.244,e-mail patrimoniucji@gmail.com, Compartiment patrimoniu public şi privat, persoană de contact: consilier ȘELARU GHEORGHE

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.